Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné meno predávajúceho: NIKO-SK s.r.o. so sídlom Gagarinová 4, 066 01 Humenné

  • Miesto podnikania: Gagarinová 4, 066 01 Humenné
  •  
  • Prevádzka Komenského 15, 069 01 Snina
  •  
  • IČO: 46631411
  • DIČ: 2023507057
  • IČ DPH: SK2023507057

Zapísaný v  Obchodnom registri Okresného súdu v  Prešove, Oddiel Sro, vložka 37337/P,

E-mail: nikosk@nikosk.sk

Telefónne číslo: +421 915 871 136

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

www.soi.sk

Prevádzkové hodiny: Pondelok–Piatok: 9:00–16:00 hod obed: 12:00-13:00 hod Sobota, Nedela: voľno

Článok I 

 

Pojmy

 

Predávajúci    NIKO-SK s.r.o., ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar

Spotrebiteľ    fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.nikosk.sk

E-shop             internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.nikosk.sk

Tovar            všetok tovar, ktorý sa nachádza v ponuke E-shopu www.nikosk.sk alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.

Tovar skladom:       jedná sa o  tovar, ktorý je možné ihneď expedovať a odoslať ho najneskôr  do 48 hodín, ak nie je dohodnuté inak

Nedostupný tovar:       jedná sa o tovar, ktorý sa objednáva u dodávateľa. Informácia o dodaní nedostupného tovaru bude zaslaná prostredníctvom emailu. Pred objednaním nedostupného tovaru možnosť zistiť lehotu dodania telefonicky na čísle +421 915 871 136 alebo e – mailom na adrese nikosk@nikosk.sk

Dodacia lehota tovaru:       znamená lehotu, v  rámci ktorej bude tovar dodaný, prípadne kedy bude na sklade. Informácia o  dodacej lehote sa nachádza pri obrázku konkrétneho výrobku v položke "Dostupnosť". Dodacia lehota tovaru nie je záväzná a E-shop www.nikosk.sk nezaručuje presné dodržanie termínu z dôvodu každodenných zmien skladových dostupností dodávateľov, ktorí E-shopu nedokážu zaručiť presné a  včasné naskladnenie tovaru. Z  týchto objektívnych dôvodov, odporúčame spotrebiteľovi sa vopred informovať o dostupnosti konkrétneho tovaru.

Rezervácia tovaru:        možnosť rezervácie objednaného tovaru, ktorý je momentálne nedostupný, podľa poradia objednávok spotrebiteľov. Dostupnosť rezervovaného tovaru E-shop pravidelne preveruje a priebežne spotrebiteľa informuje e-mailom alebo prostredníctvom SMS.

Objednávka úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope

Cena celková cena uvedená v  Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a  je uvedený v  Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného

Dopravné cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne poplatok za dobierku       a náklady súvisiace s odoslaním zásielky a  pod.

VOP  tieto všeobecné obchodné podmienky

 

Článok II 

 

Všeobecné ustanovenia

1.       Tieto VOP upravujú:

-          proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,

-          podmienky predaja a  nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,

-          práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

 

Článok III 

 

Objednávka a  uzavretie zmluvy

 

1.       Spotrebiteľ si objednáva Tovar u  Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.nikosk.sk prostredníctvom nákupného košíka, alebo prostredníctvom e-mailu nikosk@n.

2.       Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v  E-shope pri tom-ktorom Tovare.

3.       Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom nákupného košíka            E-shopu alebo prostredníctvom e-mailu nikosk@nikosk.sk, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

4.       Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k  dispozícii na nahliadnutie.

5.       V  náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.

6.       K  cenám za jednotlivé Tovary, DPH a  pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy.

7.       Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s  povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a  toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.nikosk.sk.

8.       Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s  povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

-          vlastnostiach Tovaru,

-          celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.

9.       Po vytvorení Objednávky Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, nasledovné:

-          potvrdenie Objednávky s  informáciami o  Objednávke, spolu s potrebnými údajmi na platbu,

-          znenie VOP, ktoré je platné a  účinné v  čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom.

10.   Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky spolu s  ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v  dokumentoch podľa bodu 9 tohto článku VOP.

11.   Objednávku je možno stornovať do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Storno objednávku doručenú, prípadne oznámenú do 24 hodín od objednania bude predávajúci považovať za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky

12.   Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že spotrebiteľ zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však v zákonnej lehote 14 dní.

 

 

OSTATNÉ PODMIENKY - PYROTECHNIKA

Kúpnu zmluvu pri nákupe pyrotechnických výrobkoch na stránke www.nikosk.sk môže uzatvoriť výlučne osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa zákona č. 206/2015 Sb. zákon o pyrotechnických výrobkoch a zaobchádzaní s nimi a o zmene niektorých zákonov (zákon o pyrotechnike). Predovšetkým podľa § 5 spĺňa podmienky:

veku 15 rokov pri pyrotechnických výrobkoch kategórie F1,

veku 18 rokov pri pyrotechnických výrobkoch kategórie F2, T1 alebo P1,

veku 21 rokov pri pyrotechnických výrobkoch kategórie F3

alebo získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 37 osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri pyrotechnických výrobkoch kategórie F4, T2 alebo P2.

 
Článok IV
Platobné a  dodacie podmienky

 
1.       Všetky ceny Tovarov v  Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:
 
a)       bankovým prevodom, alebo
b)      priamym vkladom v  banke na účet Predávajúceho,
c)       dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru,
d)      platobnou kartou.
 
2.       Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u  ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).
3.       Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v  lehote uvedenej v  Objednávke.
4.       Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.
5.       Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 48 hodín         (v pracovné dni) od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 48 hodín (v pracovné dni)      od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 12 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.
6.       Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

 

Článok V

Preprava tovaru a Dopravné

1.       Spotrebiteľ má možnosť v  objednávke si zvoliť osobné prevzatie tovaru v predajni. Pri osobnom prevzatí tovaru nie je k cene tovaru  pripočítané Dopravné.

2.       Objednaný tovar je zabalený a poslaný prepravnou spoločnosťou DHL a Geis Parcel SK s.r.o., a to vrátane príslušných dokumentov (predajného dokladu, záručného listu, návodu na použitie, atď.). Objednaný tovar bude spotrebiteľovi doručený osobne prostredníctvom kuriéra prepravnej spoločnosti DHL na určenú adresu. Kuriér prepravnej spoločnosti DHL je povinný dodať tovar za prvý prah bytových, prípadne domových dverí. Doba prepravy počas pracovných dní je v rámci Slovenska do 24 hodín od potvrdenia, že zásielka je pripravená k odoslaniu. O uskutočnenom odoslaní tovaru Vás budeme informovať e-mailom alebo SMS. Doručovanie tovaru prostredníctvom kuriéra sa  spravidla uskutočňuje v čase medzi 8 - 17 hod, čiže počas pracovnej doby. Sobotňajšie doručenie tovaru je za príplatok a je možné ho uskutočniť len vo vybraných okresných mestách. Bližšie informácie Vám E-shop poskytne e-mailom alebo telefonicky.

3.       Dopravné za prepravu tovaru prepravnou spoločnosťou DHL je nasledovné:

Preprava tovaru do 50kg        5,50,-Eur

Preprava tovaru nad 50kg      dohodou so spotrebiteľom telefonicky

Preprava tovaru nad 50kg       25,- Eur

Preprava tovaru pri vybraných druhoch tovaru majú označenie "doprava zdarma", čo znamená, že prepravu tovaru hradí E-shop.


Článok VI

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

1.       Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.

2.       Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Spotrebiteľa v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Spotrebiteľ Tovar neprevezme.
 

Článok VII

Záverečné ustanovenia

1.       Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o  možnosti a  podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a  Spotrebiteľom.

2.       Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Spotrebiteľom a  Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s  Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

3.       Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v  zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v  zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk

4.       Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a  platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na:http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi 5.       Spotrebiteľ môže spor medzi ním a  Predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a  platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

1.       Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o  ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v  znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a dopln